Oikeaa tietoa - Oikeaan aikaan - Oikeita ratkaisuja - Enemmän tulosta

Kirjanpitolakia uudistettiin 1.1.2016

Uudistetun lain säännökset koskevat tilikausia, jotka alkavat 1.1.2016 jälkeen. Kuitenkin tilinpäätökset, jotka laaditaan lain voimaantulon jälkeen, voidaan tehdä uudistetun lain mukaisina.

Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitovelvollisia ovat:

 1. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö
 2. uskonnollinen yhdyskunta ja sen rekisteröity paikallisyhteisö

Oikeushenkilön oikeuskelpoisuus edellyttää yleensä kaupparekisteriin tai muuhun rekisteriin merkitsemistä.

Oikeushenkilön on aina pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Luonnollisen henkilön tilinpäätösvelvollisuus

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja on velvollinen laatimaan tilinpäätöksen, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi alla mainituista rajoista

 1. taseen loppusumma 350 000 euroa
 2. liikevaihto 700 000 euroa
 3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus voi syntyä, mikäli hänen harjoittamansa ammatti- tai liiketoiminta edellyttää toimilupaa tai se on muuten säädetty viranomaisen valvonnan alaiseksi.

Luonnollisen henkilön tilikautena on aina kalenterivuosi. Jos noudatetaan kahdenkertaista kirjanpitoa, voi tilikausi kuitenkin erota kalenterivuodesta. Tällaiselta tilikaudelta laaditaan tilinpäätös.

Hyvä kirjanpitotapa

Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa.

Tilikausi

Tilikausi on 12 kuukautta. Toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tai muuten tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi saa olla lyhempi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Mikroyritys

Mikroyrityksellä kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

 1. taseen loppusumma 350 000 euroa
 2. liikevaihto 700 000 euroa
 3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Pienyritys

Pienyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

 1. taseen loppusumma 6 000 000 euroa
 2. liikevaihto 12 000 000 euroa
 3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Suuryritys

Suuryrityksellä kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

 1. taseen loppusumma 20 000 000 euroa
 2. liikevaihto 40 000 000 euroa
 3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tilinpäätöksen tase- ja tuloslaskelmakaavoista, toimintakertomuksesta, rahoituslaskelmasta, tilinpäätöksen liitetiedoista, konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta sekä tase- ja liitetietojen erittelyistä on annettu kirjanpitoasetuksella erikseen pien- ja mikroyrityksille ja erikseen muille kirjanpitovelvollisille.

Uusi arvonlisäverotuksen alaraja 1.1.2016 alkaen

Arvonlisäverotukseen liittyvä vähäisen liiketoiminnan alaraja nousi 10 000 euroon ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja 30 000 euroon. Muutokset koskevat tilikausia, jotka alkoivat 1.1.2016 tai sen jälkeen.